Π.Δ. 264 / 2003 ΦΕΚ: Α 237 20031014. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων αλκοολούχων ποτών και Κέντρων Διασκέδασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 264
Έτος: 2003
ΦΕΚ: Α 237 20031014
Τέθηκε σε ισχύ: 14.10.2003
Ημ.Υπογραφής: 07.10.2003

Τίτλος: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α’-46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2307/1995 (Α113) [άρθρο 25 παρ. 3 του Π.Δ. 410/1995 (Α'231)]. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 577 παράγραφος 1 περίπτωση δ’ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1805/1988 «Εκσυγχρονισμός του θεσμού του Ποινικού Μητρώου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Α’ 199), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2002, μετά τη λήξη της ισχύος της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2721/1999. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 152), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/ 1997 (Α’38). 4. Τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 1480). 5. Τις διατάξεις της 6459 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 1480). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Τις 154 και 372/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας και των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.10.2003
Κείμενο Αρθρου
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ.231/1989 (Α’-109), αντικαθίσταται.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/1979, αντικαθίσταται.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 14.10.2003
Τίτλος Αρθρου: Έναρξη ισχύος.
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 180
Έτος: 1979
ΦΕΚ: Α 46 19790310
Τέθηκε σε ισχύ: 10.03.1979
Ημ.Υπογραφής: 19.02.1979
Τίτλος: Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως.
Προοίμιο: Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 περίπτωσις ι’ του Β.Δ. της 31.12.1957/20.1.1958 “περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων” και των υπ’ αριθ. 47/1979 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, αποφασίζομεν:
Θέματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκεδάσεως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.10.2003
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκεδάσεως , Απαγορεύσεις ,Αδεια λειτουργίας ,Δικαιολογητικά ,Απαγορεύσεις
Σχόλια: – Το εδάφιο β′ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 1 του ΠΔ 457/1990 (ΦΕΚ Α 175) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 14.12.1990. – Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 ΠΔ 257/2001 (ΦΕΚ Α 184) της οποίας η ισχύς αρχίζει από 10.8.2001.- Η περ. α΄ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 1 του πδ 264/2003 (Α΄ 237).** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005), η υποχρέωση που ε π ι β ά λ λ ε τ α ι στους κατόχους αδειών λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, π ρ έ π ε ι να έχει εκπληρωθεί έως την 31.12.2006.
Κείμενο Αρθρου
“1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ’ αυτά περιλαμβάνεται ενα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
«α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης» και
β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως”.
2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:
α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφάλαιον Θ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκηματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίθημα (Αρθρον 384α’ του Ποινικού Κώδικος, εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών,
κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.
“β. Σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώση το 18ο έτος της ηλικίας τους”.
γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντας υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.
δ. Εις τους κρινομένους ως επικινδύνους διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν κατά την ητιολογημένην γνώμην της χορηγούσης την άδειαν Αρχής.
3. Αι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της διά χάριτος αφέσεως τάυτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.
4. Εάν την άδειαν αιτήται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιωρισμένης ευθύνης, αύτη δεν χορηγείται εάν τα εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα υφίστανται έσω και δί ένα των εκπροσωπούντων ταύτας μετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Εάν την άδειαν αιτήται ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία δεν χορηγείται αύτη εάν συντρέχη κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι’ ένα των ομορρύθμων ή ετερορύθμων εταίρων.
“5**. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών
δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της”.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 10.08.2001
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκέδασης ,Αφαίρεση άδειας
Σχόλια: Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 ΠΔ 457/1990 (ΦΕΚ Α 175). Το εδαφ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ΠΔ 257/2001 (ΦΕΚ Α 184) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 10.8.2001.
Κείμενο Αρθρου
“1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η άδεια αφαιρείται οριστικά από την Αρχή που τη χορήγησε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και αν η επιχείρηση διευθύνεται από Εταιρεία, εφόσον η καταδίκη αφορά πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ.
4 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:
“α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.”
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων.
Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των
προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της παραγράφου αυτής:
α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή
γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη.
Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.
5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την οριστική απόφαση”.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 02.05.1989
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκέδασης ,Απαγορεύσεις
Σχόλια: Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου μόνου ΠΔ 231/1989 (ΦΕΚ Α 109) της οποίας η ισχύς αρχίζει από 2.5.1989.
Κείμενο Αρθρου
“1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές”.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία των εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Διατάγματος κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων πλησίον αλλήλων εάν εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα δημοσίας τάξεως, ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνισις της περιοχής κατά την ητιολογημένην γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 14.10.2003
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Κέντρα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκεδάσεως ,Αδεια εργασίας ,Μισθωτοί ,Κυρώσεις
Σχόλια: Οι παράγρ. 1 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρ. 1 και 2αντίστοιχα του άρθρου 3 του Π.Δ. 36/1994 (έναρξη ισχύος 13.3.1994). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 1 ΠΔ 282/1998 (ΦΕΚ Α 202), της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 1.9.1998.- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του πδ 264/2003 (Α΄ 237).
Κείμενο Αρθρου
“1. Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος.
Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου.
Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί με έγγραφό της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, κατά περίπτωση”.
«2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Ασφαλείας κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:
α. Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα Π.Δ.180/1979(Α’-46).
β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ως και στους καταδικασθέντες τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του Νόμου περί ναρκωτικών.
Οι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν αν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών».
“3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη παό το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη”.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 10.03.1979
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Λήμματα: Εναρξη ισχύος ΠΔ 180/1979
Κείμενο Αρθρου
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. της 8/17.7.1931 “περί χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως καταστήματος πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών κ.λπ.” ως ετροποποιήθη με το Β.Δ. της
13/16.11.1937.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Leave a Reply

Current day month ye@r *

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

header_images

Σχεδιάζουμε την Δεξίωση στα Μέτρα σας

ΒΙΒΛΙΑ

  • Οδηγός Νομικών Διατάξεων Κέντρων Διασκέδασης
  • O Τέλειος Μπάρμαν
  • Αφροδισιακή Κουζίνα
  • Μαρινάτες
  • Πάμε για Καφέ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Νίκης 3,
54624, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία
(0030) 2310243257
(0030) 6981024355
(0030) 6941561201
fb twitter mail