ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

Αριθμ. 1011/22/28−ε΄ (2) Απελευθέρωση ωραρίου. Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1334
3 Ιουλίου 2009

Αριθμ. 1011/22/28−ε΄ (2)

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2194/1994 (Α΄− 34).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄− 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Α΄− 3).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 80072 από 31.12.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β΄−1/2.1.2008 ).
5. Την από 10.6.2009 γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1.
Ωράριο λειτουργίας.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1011/22/19−ιβ΄ από 26.9.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 724) αντικαθίσταται ως εξής :
1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως :
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.
β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων».
΄Αρθρο 2.
΄Εναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Π.Δ. 264 / 2003 ΦΕΚ: Α 237 20031014. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων αλκοολούχων ποτών και Κέντρων Διασκέδασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 264
Έτος: 2003
ΦΕΚ: Α 237 20031014
Τέθηκε σε ισχύ: 14.10.2003
Ημ.Υπογραφής: 07.10.2003

Τίτλος: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α’-46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2307/1995 (Α113) [άρθρο 25 παρ. 3 του Π.Δ. 410/1995 (Α'231)]. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 577 παράγραφος 1 περίπτωση δ’ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1805/1988 «Εκσυγχρονισμός του θεσμού του Ποινικού Μητρώου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Α’ 199), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2002, μετά τη λήξη της ισχύος της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2721/1999. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 152), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/ 1997 (Α’38). 4. Τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 1480). 5. Τις διατάξεις της 6459 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 1480). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Τις 154 και 372/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας και των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.10.2003
Κείμενο Αρθρου
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ.231/1989 (Α’-109), αντικαθίσταται.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/1979, αντικαθίσταται.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 14.10.2003
Τίτλος Αρθρου: Έναρξη ισχύος.
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 180
Έτος: 1979
ΦΕΚ: Α 46 19790310
Τέθηκε σε ισχύ: 10.03.1979
Ημ.Υπογραφής: 19.02.1979
Τίτλος: Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως.
Προοίμιο: Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 περίπτωσις ι’ του Β.Δ. της 31.12.1957/20.1.1958 “περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων” και των υπ’ αριθ. 47/1979 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, αποφασίζομεν:
Θέματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκεδάσεως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 14.10.2003
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκεδάσεως , Απαγορεύσεις ,Αδεια λειτουργίας ,Δικαιολογητικά ,Απαγορεύσεις
Σχόλια: – Το εδάφιο β′ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 1 του ΠΔ 457/1990 (ΦΕΚ Α 175) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 14.12.1990. – Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 ΠΔ 257/2001 (ΦΕΚ Α 184) της οποίας η ισχύς αρχίζει από 10.8.2001.- Η περ. α΄ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 1 του πδ 264/2003 (Α΄ 237).** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005), η υποχρέωση που ε π ι β ά λ λ ε τ α ι στους κατόχους αδειών λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, π ρ έ π ε ι να έχει εκπληρωθεί έως την 31.12.2006.
Κείμενο Αρθρου
“1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ’ αυτά περιλαμβάνεται ενα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
«α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης» και
β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως”.
2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:
α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφάλαιον Θ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκηματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίθημα (Αρθρον 384α’ του Ποινικού Κώδικος, εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών,
κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.
“β. Σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώση το 18ο έτος της ηλικίας τους”.
γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντας υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.
δ. Εις τους κρινομένους ως επικινδύνους διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν κατά την ητιολογημένην γνώμην της χορηγούσης την άδειαν Αρχής.
3. Αι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της διά χάριτος αφέσεως τάυτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.
4. Εάν την άδειαν αιτήται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιωρισμένης ευθύνης, αύτη δεν χορηγείται εάν τα εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα υφίστανται έσω και δί ένα των εκπροσωπούντων ταύτας μετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Εάν την άδειαν αιτήται ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία δεν χορηγείται αύτη εάν συντρέχη κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι’ ένα των ομορρύθμων ή ετερορύθμων εταίρων.
“5**. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών
δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της”.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 10.08.2001
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκέδασης ,Αφαίρεση άδειας
Σχόλια: Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 ΠΔ 457/1990 (ΦΕΚ Α 175). Το εδαφ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ΠΔ 257/2001 (ΦΕΚ Α 184) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 10.8.2001.
Κείμενο Αρθρου
“1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η άδεια αφαιρείται οριστικά από την Αρχή που τη χορήγησε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και αν η επιχείρηση διευθύνεται από Εταιρεία, εφόσον η καταδίκη αφορά πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ.
4 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:
“α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.”
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων.
Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των
προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της παραγράφου αυτής:
α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή
γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη.
Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.
5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την οριστική απόφαση”.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 02.05.1989
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκέδασης ,Απαγορεύσεις
Σχόλια: Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου μόνου ΠΔ 231/1989 (ΦΕΚ Α 109) της οποίας η ισχύς αρχίζει από 2.5.1989.
Κείμενο Αρθρου
“1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές”.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία των εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Διατάγματος κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων πλησίον αλλήλων εάν εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα δημοσίας τάξεως, ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνισις της περιοχής κατά την ητιολογημένην γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 14.10.2003
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Λήμματα: Κέντρα οινοπνευματωδών ποτών ,Κέντρα διασκεδάσεως ,Αδεια εργασίας ,Μισθωτοί ,Κυρώσεις
Σχόλια: Οι παράγρ. 1 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρ. 1 και 2αντίστοιχα του άρθρου 3 του Π.Δ. 36/1994 (έναρξη ισχύος 13.3.1994). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 1 ΠΔ 282/1998 (ΦΕΚ Α 202), της οποίας παρ. η ισχύς αρχίζει από 1.9.1998.- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του πδ 264/2003 (Α΄ 237).
Κείμενο Αρθρου
“1. Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος.
Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου.
Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί με έγγραφό της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, κατά περίπτωση”.
«2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Ασφαλείας κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:
α. Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα Π.Δ.180/1979(Α’-46).
β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ως και στους καταδικασθέντες τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του Νόμου περί ναρκωτικών.
Οι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν αν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών».
“3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη παό το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη”.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 10.03.1979
Ημ/νία Ισχύος: 10.03.1979
Λήμματα: Εναρξη ισχύος ΠΔ 180/1979
Κείμενο Αρθρου
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. της 8/17.7.1931 “περί χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως καταστήματος πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών κ.λπ.” ως ετροποποιήθη με το Β.Δ. της
13/16.11.1937.

Π.Δ.180 / 1979. Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστά

Π.Δ.180 / 1979

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από Π.Δ. 231/89 (ΕτΚ τ.Α’ 109), Π.Δ. 457/1990 (ΕτΚ τ.Α’ 175), Π.Δ. 36/94, Π.Δ. 283/1998 (ΕτΚ τ.Α’ 202), Π.Δ. 257/01 (ΕτΚ τ. Α’ 184), Π.Δ. 264/03 (ΕτΚ τ.Α’ 237)

ΑΡΘΡΟ 1

    1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ’ αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και
β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως.

   2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:
α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι’ αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφάλαιον Θ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκηματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίθημα (Αρθρον 384α’ του Ποινικού Κώδικος, εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά των ηθών.
β. Σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώση το 18ο έτος της ηλικίας τους.
γ. Εις στερηθέντας των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις ή τελούντας υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.
δ. Εις τους κρινομένους ως επικινδύνους διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν κατά την ητιολογημένην γνώμην της χορηγούσης την άδειαν Αρχής.

   3. Αι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της διά χάριτος αφέσεως τάυτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.

   4. Εάν την άδειαν αιτήται ανώνυμος εταιρεία ή τοιαύτη περιορισμένης ευθύνης, αύτη δεν χορηγείται εάν τα εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου κωλύματα υφίστανται έσω και δί ένα των εκπροσωπούντων ταύτας μετόχων ή εταίρων αντιστοίχως. Εάν την άδειαν αιτήται ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία δεν χορηγείται αύτη εάν συντρέχη κώλυμα μη χορηγήσεως έστω και δι’ ένα των ομορρύθμων ή ετερορύθμων εταίρων.

   5. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της.

ΑΡΘΡΟ 2

    1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η άδεια αφαιρείται οριστικά από την Αρχή που τη χορήγησε. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και αν η επιχείρηση διευθύνεται από Εταιρεία, εφόσον η καταδίκη αφορά πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος.

   2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:
α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουμένων διατάξεων. Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

   3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της παραγράφου αυτής:
α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή
γ. Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

   4. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας.

  5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την οριστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

  2. Απαγορεύεται η λειτουργία των εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Διατάγματος κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων πλησίον αλλήλων εάν εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα δημοσίας τάξεως, ή ζημιώνεται η αισθητική εμφάνισις της περιοχής κατά την ητιολογημένην γνώμην της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

ΑΡΘΡΟ 4
1. Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου. Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί με έγγραφό της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, κατά περίπτωση.

   2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Ασφαλείας κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:
α. Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα.
β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ως και στους καταδικασθέντες τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του Νόμου περί ναρκωτικών. Οι απαγορεύσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν αν παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών.

   3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

ΥΑ 800//2012 (ΥΑ 8004/21/2 ΦΕΚ Β 888 2012): Παροχή υπηρεσιών της ΕΛΑΣ προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος

ΥΑ 800//2012 (ΥΑ 8004/21/2 ΦΕΚ Β 888 2012): Παροχή υπηρεσιών της ΕΛΑΣ προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος

Αρθρο :0

Αριθμ. 8004/21/2   (ΦΕΚ Β΄ 888/21.03.2012)
Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 22 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α’ 61).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Οργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α’ 247).

4. Την υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39 από 14-3-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη
Εμμανουήλ Οθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 762).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/6-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β’ 2792).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο :1

Αρθρο 1

Διάθεση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής
Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών

1. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, υπηρεσίες και μέσα προς Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. και τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος (άρθρο 22 ν. 3938/2011).

2. Οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας με καταβολή
ανταλλάγματος είναι:

α. για τη συνοδεία χρηματαποστολών, εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων υλών,

β. για τη συνοδεία μεταφερόμενων καλλιτεχνικών έργων ή ιδιωτικών αγαθών μεγάλης αξίας,

γ. για την παροχή υπηρεσιών τάξης – ασφάλειας και τροχαίας σε καλλιτεχνικές συναυλίες και
εκδηλώσεις,

δ. για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, διαφημιστικών παραγωγών
κ.λ.π.,

ε. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης,

στ. παροχή υπηρεσιών φρούρησης ή συνοδευτικής ασφάλειας σε ιδιώτες που επικαλούνται λόγους
ασφάλειας,

ζ. είσπραξη συνδρομών προς εκδότες νομικών περιοδικών με παρακράτηση από τη μισθοδοσία
του προσωπικού και

η. κάθε άλλη περίπτωση που αφορά διάθεση μέσων και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από την
Ελληνική Αστυνομία και υπερβαίνει το μέτρο της συνήθους αστυνομικής προστασίας.

Αρθρο :2

Αρθρο 2

Διαδικασία διάθεσης προσωπικού και μέσων της
Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών

1. Η αίτηση για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 1 υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο
στην αρμόδια αστυνομική αρχή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την επιζητούμενη παροχή των
υπηρεσιών. Η αίτηση περιλαμβάνει το είδος των υπηρεσιών που ζητούνται, τον τόπο, την
ημερομηνία, ώρα και τη διάρκεια διάθεσης (υπόδειγμα αίτησης Παράρτημα Α).

2. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η παροχή
των υπηρεσιών εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Κλάδου του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας.

3. Στο έγγραφο της έγκρισης παροχής των υπηρεσιών αναγράφεται μεταξύ άλλων και το
προβλεπόμενο κατά περίπτωση κόστος σύμφωνα με το άρθρο 3.

4. Η Υπηρεσία που διαθέτει το προσωπικό ή τα μέσα αναφέρει στην αρμόδια Διεύθυνση του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στη Διεύθυνση Οικονομικών / Α.Ε.Α. για την παροχή των
υπηρεσιών και ιδίως την ημερομηνία και ώρα διάθεσης, τυχόν οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του
προσωπικού που απασχολήθηκε, καθώς και ζημίες που τυχόν προκάλεσε ο εξυπηρετούμενος στα
μέσα που του διατέθηκαν με δική του υπαιτιότητα.

Αρθρο :3

Αρθρο 3

Κοστολόγηση

1. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών καλύπτει συνολικά το κόστος διάθεσης των μέσων ή παροχής
υπηρεσιών με απασχόληση αστυνομικού προσωπικού και τα λειτουργικά και κάθε άλλης μορφής
έξοδα που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών.

2. Για την κοστολόγηση της διάθεσης των μέσων Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνονται υπόψη οι
αποσβέσεις, το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης.

3. Η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων καθορίζεται ανά περίπτωση στον
πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ.

Αρθρο :4

Αρθρο 4

Ειδικές ρυθμίσεις

1. Στο κόστος διάθεσης των μέσων και του προσωπικού για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
προβλέπεται:

α. Εκπτωση 15% προκειμένου για παροχή υπηρεσιών σε ΝΠΔΔ και στους λοιπούς πλην Δημοσίου
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

β. Προσαύξηση 50% προκειμένου για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου.

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών επιβαρύνεται κατά περίπτωση με:

α. Τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε.

β. Τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν με υπαιτιότητα του εξυπηρετούμενου σε μέσα και υλικά του
Σώματος.

3. Σε περίπτωση άσκοπης κινητοποίησης υπηρεσιών και μέσων με δόλο ή από ευήθεια προς
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνος που την προκάλεσε
επιβαρύνεται με το κόστος της διάθεσης των μέσων και της απασχόλησης του προσωπικού το
οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Για τη χρέωση και είσπραξη της
ανωτέρω δαπάνης που προκλήθηκε, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 5.

Αρθρο :5

Αρθρο 5

Χρέωση – είσπραξη – απόδοση εσόδων

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας:

α. συντάσσει διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης εις διπλούν όπου αναφέρονται λεπτομερώς όλες
οι χρεώσεις που αφορούν τη διάθεση μέσων ή προσωπικού (υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β»).

β. εκδίδει αναλυτικό τιμολόγιο (υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ») σύμφωνα με τα στοιχεία της
πράξης κοστολόγησης το οποίο επιδίδεται στον οφειλέτη.

2. Ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός 3 εργασίμων ημερών να εξοφλήσει το ως άνω τιμολόγιο σε
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσει στην Υπηρεσία το διπλότυπο είσπραξης.

3. Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ανωτέρω τιμολόγιο, αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στη
Δ.Ο.Υ. για είσπραξη και εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

4. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση μέσων, εισπράττονται,
μετά την αφαίρεση του ποσοστού της παραγράφου 5, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και
περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, όπου εμφανίζονται στον ΚΑΕ 2339
«Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών ΕΔ» προσαυξανόμενων ισόποσα των οικείων
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 2 άρθρου 22 ν. 3938/2011).

5. Ποσοστό 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ.
356/1974 (Α` 90) μέσω Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμεριζόμενα κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στον
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων
στα Σώματα Ασφαλείας και κατά ποσοστό τριάντα δύο (32%) στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας (παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3938/2011).

6. Η Δ.Ο.Υ. εισπράττει τα ανωτέρω ποσά και τα καταθέτει στον αντίστοιχο λογαριασμό διαθεσίμων
των ως άνω ταμείων ως εξής:

α. Ε.Τ.Ε.Χ. : Αρ. Λογ. Εμπορικής Τράπεζας I BAN GR 2601200010000000081772061.

β. Τ.Α.Υ.Α.Π.: Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ΙΒΑΝ GR 8601100400000004054590361,

ενώ αποστέλλει στα ως άνω ταμεία αντίγραφα των σχετικών παραστατικών.

7. Από τα ποσά που εισπράττονται υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού παρακρατείται ποσοστό
10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης.

Αρθρο :6

Αρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργείται κάθε διάταξη η οποία ρυθμίζει διαφορετικά την
παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους.

Αρθρο :7

Αρθρο 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (1) Ή
ΕΠΩΝΥΜΟ (2) ΟΝΟΜΑ (2) ΟΝ.
ΠΑΤΡΟΣ (2) ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ (2)
ΕΤΟΣ ΓΕΝ. (2) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ. (2)
ΕΔΡΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (1) Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2) ΑΔΤ (2) ΑΦΜ

ΠΡΟΣ:

1. Παρακαλούμε όπως μας διαθέσετε / προβείτε (3) ……………………. ……………………….. την (4)
……………………………….. και ώρα (5) ……………….. με σκοπό (6) ……………………….. …………………

2. Επίσης με την παρούσα δηλώνουμε ότι αποδεχομεθα την καταβολή του χρηματικού ποσού που
θα προκύψει για τις ανωτέρω Υπηρεσίες, σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολόγηση του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Τόπος / Ημερομηνία Ο Αιτών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Προκειμένου για Δημόσιες Υπηρεσίες – Οργανισμούς – Νομ. πρόσωπα
2. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα
3. Περιγράφονται η αιτούμενη υπηρεσία, τα μέσα ή το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
4. Ημερομηνία διάθεσης
5. Ωρα διάθεσης
6. Περιγράφεται ο σκοπός διάθεσης, ο τόπος αναχώρησης και προορισμού, η διάρκεια διάθεσης,
πλήρη στοιχεία των ατόμων που τυχόν θα μετακινηθούν με τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/Α.Ε.Α.

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ!
παροχής Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3938/2011

2. Την αριθ. ……………………. απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3. Την από ………………… αίτηση του ………………………………. με την οποία αιτείται ………………..

4. Την αριθ. ……………………. έγκριση του Προϊσταμένου Κλάδου

5. Την αριθ. ………………………………………………. αναφορά της (Υπηρεσία που διέθεσε το
προσωπικό ή τα μέσα).

6. …………….

ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΜΕ

1. Τη διάθεση των μέσων και την παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας υπέρ του
………………………………….. την ……………….. με σκοπό ……………………………………… αναλυτικά ως
εξής:

α. Διάθεση ………………………………..

β. Διάθεση ………………………….. της Ελληνικής Αστυνομίας για …………………….

γ. ……………………………………

2. Η παρούσα να αποσταλεί αρμοδίως για καταβολή του ανωτέρω ποσού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/Α.Ε.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελληνικής Αστυνομίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες και τρίτους

Εκδίδεται σύμφωνα με την ……………………………. απόφαση
…………………………………………………………………………….. (στοιχεία οφειλέτη)

Διεύθυνση ………………………………… ΤΚ …………………………….. Πόλη ………………………….

——————————————————————————————————–
Α/Α   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
——————————————————————————————————–
α) Η από …………………… αίτηση ενδιαφερομένου
β) Η αρ. …………………….. έγκριση
γ) Η αρ. …………………….. αναφορά
δ) Η αρ. ………………. πράξη κοστολόγησης.
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού                                     120 €/ ώρα
2. Φορτηγά / γερανοφόρα οχήματα                                           90 €/ ώρα
3. Περιπολικά οχήματα                                                               40 €/ ώρα
4. Μοτοσικλέτες                                                                          20 €/ ώρα

Β. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Ταχύπλοα Περιπολικά σκάφη                                                    200 €/ ώρα

Γ. ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ

Ελικόπτερα                                                                             1500 €/ ώρα

Δ. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ

Αστυνομικά σκυλιά μετά των συνοδών αυτών                           50 €/ ώρα

Ε. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας                                        30 €/ ώρα

Στην περίπτωση στ` της παρ. 2 του άρθρου 1, όταν η διάθεση προσωπικού αφορά περισσότερες
της μιας ημέρες, η χρέωση για την τέταρτη ημέρα και κάθε επόμενη καθορίζεται σε 15 €/ ώρα.

ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                        25 €/ώρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                         30 €/ώρα διδασκαλίας

Η. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                           6% επί του ποσού της
συνδρομής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις περιπτώσεις που η κοστολόγηση γίνεται ανά ώρα ως ελάχιστος χρόνος χρέωσης
λογίζεται η μία ώρα. Πέραν της πρώτης ώρας χρόνος μικρότερος των τριάντα λεπτών ώρας δεν
προσμετράται, ενω χρόνος μεγαλύτερος των τριάντα λεπτών λογίζεται ως ώρα.

Αρθρο :8

Αρθρο 8

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

ΠΔ 25/2012: Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,χορήγηση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια (565419)

ΠΔ 25/2012: Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,χορήγηση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια (565419)

Αρθρο :0

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ‘ ΑΡΙΘΜ. 25   (ΦΕΚ Β΄ 53/12.03.2012)
Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα
Δικαστήρια της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 3659/2008.

β) Των άρθρων 117 παρ. 2, 119 παρ. 4 και 215 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 8, 9 και 20, αντιστοίχως, του ν. 3994/2011.

γ) Του άρθρου 72 παρ. 7, 8 και 11 του ν. 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην
απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 165).

δ) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

ε) Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (Α’ 50).

στ) Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

ζ) του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Α’ 125).

2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Τη με αριθμό 19/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αρθρο :1

Αρθρο 1

Αρχές – Προϋποθέσεις

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων έχει ως στόχους την αποφόρτιση των
υπηρεσιών των δικαστηρίων, την απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης
δικογράφων και πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων και τη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά
την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους.

Οι αρχές και προϋποθέσεις, στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση είναι οι ακόλουθες:

α. Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και τους δικηγορικούς
συλλόγους της χώρας.

β. Για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου απαιτείται η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής.

γ. Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου θα διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο έλεγχος της
ορθότητας της διαδικασίας, η αξιοπιστία κάθε επί μέρους ενέργειας και η εξατομικευμένη
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και φορέων.

δ. Διασφαλίζεται η συνέχεια της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης
της πορείας της υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης και την άσκηση ενδίκων μέσων.

ε. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατάθεσης υποστηρίζονται τεχνικά από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αρθρο :2

Αρθρο 2

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

1. Ο δικηγόρος για την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου εισάγει
τον αριθμό Μητρώου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μέσω του οποίου ταυτοποιούνται και
εμφανίζονται αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του, μεταξύ των οποίων ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α). Στη
συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.

2α. Καταχωρίζει τα στοιχεία του εντολέα του, το είδος της διαδικασίας και τον αριθμό των
αντιγράφων που επιθυμεί να του χορηγηθούν και πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή, για
την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου και των
προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(Ε.Τ.Α.Α), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ. Χ.ΔΙ.Κ) και του Δημοσίου, μετά
δε τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του απευθύνεται στο
αρμόδιο Δικαστήριο.

β. Επιλέγει το είδος του δικογράφου και το αντικείμενο της διαφοράς από τους αντίστοιχους
πίνακες και στη συνέχεια επιλέγει ημερομηνία δικασίμου και αριθμό πινακίου και συμπληρώνει τα
στοιχεία των διαδίκων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Κανονισμός του Δικαστηρίου και
ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α` 35/26.2.1988).

γ. Συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία όποτε είναι αναγκαίο κατά περίπτωση.

δ. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το σώμα
του δικογράφου, που φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική του υπογραφή, και το αποστέλλει.

ε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή απάντησης από τη γραμματεία του δικαστηρίου,
η οποία συνοδεύεται από τα αντίγραφα με την έκθεση κατάθεσης, που φέρει ημερομηνία, ώρα
κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Χρόνος κατάθεσης θεωρείται η ημέρα και ώρα
της κατά το προηγούμενο εδάφιο αποστολής απάντησης με αντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης. Το
ηλεκτρονικό δικόγραφο με την έκθεση κατάθεσης αναρτάται ταυτόχρονα στη σελίδα κατάθεσης
της ιστοσελίδας του δικαστηρίου, σε σημείο, στο οποίο διαθέτει ασφαλή πρόσβαση μόνον ο
καταθέσας δικηγόρος.

στ. Το εκτύπωμα του δικογράφου και της έκθεσης κατάθεσης, που αποστέλλονται από το
δικαστήριο στον δικηγόρο και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζονται ως επίσημο
αντίγραφο.

Αρθρο :3

Αρθρο 3

Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων

Ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος στο πλαίσιο της διαγραφόμενης στο άρθρο 2 διαδικασίας:

α. Ταυτοποιεί τον δικηγόρο και ελέγχει εάν έχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα να
καταθέσει το συγκεκριμένο δικόγραφο, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου
κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπει στο δικηγόρο να συνεχίσει τη διαδικασία της
κατάθεσης.

β. Υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και την
ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) και Δημοσίου.

γ. Διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και τον διαφανή και ακριβή
επιμερισμό και απόδοση τους στους δικαιούχους φορείς.

δ. Διαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο Δικαστήριο ώστε να επιτραπεί
στον πιστοποιούμενο δικηγόρο να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

Αρθρο :4

Αρθρο 4

Αρμοδιότητες Δικαστηρίων

Το αρμόδιο για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου Δικαστήριο:

α. Υποδέχεται από το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης.

β. Υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο.

γ. Ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

δ. Επιτρέπει την επιλογή δικασίμου και αριθμού πινακίου.

ε. Αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με την έκθεση κατάθεσης, η οποία φέρει
ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

στ. Ενημερώνει το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου.

Αρθρο :5

Αρθρο 5

Χορήγηση πιστοποιητικών

1. Τα Δικαστήρια μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικά, βεβαιώσεις
ή άλλα έγγραφα κατόπιν αιτήσεων δικηγόρων.

2. Ο δικηγόρος καταχωρεί τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίηση του, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων
πόρων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου, όπως προβλέπεται στην
περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, επισυνάπτει την αίτηση που φέρει προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Το Δικαστήριο αποστέλλει στο δικηγόρο το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από το δικαστήριο
στο δικηγόρο και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς στα Δικαστήρια σε
ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης
σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή και κατά την παραλαβή από τον
αιτούντα επικολλάται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο.

Αρθρο :6

Αρθρο 6

Αυτόματη ενημέρωση

Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, το
σύστημα ενημερώνει αυτόματα το δικηγόρο ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας
και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, αν το επιθυμεί.

Αρθρο :7

Αρθρο 7

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των δικογράφων που κατατίθενται,
των εκθέσεων κατάθεσης και κάθε άλλου συναφούς ηλεκτρονικού εγγράφου που σχετίζεται με την
κάθε υπόθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του
ν. 3659/2008.

Η αναζήτηση των πληροφοριών από το ηλεκτρονικό αρχείο πραγματοποιείται κατά βάση με τη
χρήση αλφαβητικού ευρετηρίου των διαδίκων και αριθμητικού ευρετηρίου των αριθμών
κατάθεσης.

Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και
να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, και την ποιότητα των
εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Αρθρο :8

Αρθρο 8

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα 9 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ            ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

header_images

Σχεδιάζουμε την Δεξίωση στα Μέτρα σας

ΒΙΒΛΙΑ

  • Οδηγός Νομικών Διατάξεων Κέντρων Διασκέδασης
  • O Τέλειος Μπάρμαν
  • Αφροδισιακή Κουζίνα
  • Μαρινάτες
  • Πάμε για Καφέ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Νίκης 3,
54624, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία
(0030) 2310243257
(0030) 6981024355
(0030) 6941561201
fb twitter mail